Banner

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden
-wij leveren onder de voorwaarden van de MITEX -

Mitex Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden:

Deze Algemene Verkoop,- Leverings - en Betalingsvoorwaarden van de Vereniging MITEX (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) zijn tot stand gekomen in december 2002 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 januari 2003. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze voorwaarden vermeld wordt.

Artikel 1

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de Vereniging MITEX een

bedrijf in de textiel en/of schoenendetailhandel uitoefent;

b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;

c. onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;

d. Vereniging MITEX: Vereniging van Ondernemers in de Mode- Sport en Schoenen-detailhandel, gevestigd te Doorn;

e. Stichting MITEX Garantiefonds: een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens

notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging MITEX een overeenkomst is aangegaan.

f. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Artikel 3

OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 4

ZEKERHEIDSSTELLING

1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag.

Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

2. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de consument ten gevolge van surseance van betaling of faillissement, zal de Vereniging MITEX op verzoek van de consument één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder

verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij de Vereniging MITEX heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.

3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren, stelt de Stichting MITEX Garantiefonds zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk bewijs kan worden overgelegd. De Stichting MITEX Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan de consument terug.

4. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd, alsmede in geval van betaling als in lid 3 genoemd, treedt de Vereniging MITEX (zie lid 2) respectievelijk de Stichting MITEX Garantiefonds (zie lid 3) in de oorspronkelijke rechten van de consument, zoals met betrekking tot door de consument verrichte vooruitbetalingen.

Artikel 5

RUILING

1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van

levering van het gekochte textielgoed en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;

- het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde textielgoederen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

Artikel 6

Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen en/of schoenen voorbehouden. De consument wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 8

ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze

ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 9

LEVERINGSTERMIJN

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen en/of schoenen over op de consument.

2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 10

GARANTIES

1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 11

BETALING

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 12

WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.

2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13

GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 14

KLACHTEN

1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de

overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.

2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed en/of de schoenen te bewaren.

Artikel 15

GESCHILLEN

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door

deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement

van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.

4. De consument moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.

5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.

6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins overeenkomen.

7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat

de consument door de ondernemer schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde

termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer wordt betaald.

8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en

Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Artikel 16

NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 17

NAKOMINGSGARANTIE

1. De Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging MITEX zullen de verplichtingen van een lid tegenover de consument, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, overnemen, indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting MITEX Garantiefonds de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging MITEX de overige verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan van één of meer ondernemers die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakomingsgarantie geschorst, totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Voor deze garantie is vereist, dat de consument een schriftelijk beroep doet op de Stichting MITEX Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk op de Vereniging MITEX in geval van overige verplichtingen.

3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging MITEX in de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 18

AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voor-waarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 19

WIJZIGINGEN

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend tot stand komen in overleg met de Consumentenbond.